เกี่ยวกับเรา

ความเป็นมา

มูลนิธิหัวใจอาสา ก่อตั้งขึ้นเมื่อ 28 เมษายน 2551 ประธานคณะก่อตั้งคือนายไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม พร้อมกับผู้ร่วมอุดมการณ์ รวมตัวกันเป็นคณะกรรมการชุดแรก 7 คน ปัจจุบันได้เพิ่มจำนวนกรรมการเป็น 9 คน พร้อมกับมีที่ปรึกษา 6 คน ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากหลากหลายภูมิหลัง และหลากหลายวงการ

วัตถุประสงค์ที่สำคัญของมูลนิธิฯ คือให้คำปรึกษา จัดกระบวนการเรียนรู้ ส่งเสริมหรือดำเนินการ เกี่ยวกับการจัดการเชิงระบบและอย่างเป็นขบวนการ ในงานพัฒนาสังคม ที่รวมถึงการพัฒนางานอาสาสมัคร การส่งเสริมการทำความดี การสร้างเสริมสุขภาพ การพัฒนาชุมชนท้องถิ่น การพัฒนาประชาสังคม และอื่นๆ

วิสัยทัศน์

มูลนิธิฯ ได้เลือกที่จะดำเนินการในแผนงานที่มีจำนวนไม่มาก แต่สำคัญ และคาดได้ว่าจะบรรลุผลลัพธ์ (Outcome) และผลกระทบ (Impact) ที่มีคุณค่าสูงต่อสังคม และปัจจุบันมูลนิธิฯ มี “แผนงาน” สำคัญ พร้อม “กองทุน” สนับสนุน จำนวน 4 แผนงาน/กองทุน ได้แก่

(1) แผนงานส่งเสริมการมีหัวใจอาสาและการแบ่งปันในสังคม (มี “กองทุนส่งเสริมการมีหัวใจอาสาและการแบ่งปันในสังคม” รองรับ)

(2) แผนงานส่งเสริมสันติวิธีเพื่อสังคม (มี “กองทุนส่งเสริมสันติวิธีเพื่อสังคม” รองรับ)

(3) แผนงานส่งเสริมชุมชนเข้มแข็งเป็นสุข (มี “กองทุนส่งเสริมชุมชนเข้มแข็งเป็นสุข” รองรับ)

(4) แผนงานส่งเสริมการป้องกันโรคมะเร็งและโรคหัวใจ (มี “กองทุนส่งเสริมการป้องกันโรคมะเร็งและโรคหัวใจ” รองรับ)

ผู้บริหาร

1.คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม ประธานกรรมการ

2.คุณกิตติวัฒน์ อุชุปาละนันท์ รองประธานกรรมการ

3.คุณวิเชียร พงศธร กรรมการ

4.คุณพรรษา ทาเจริญศักดิ์ กรรมการ

5.คุณวิสุทธินี แสงประดับ กรรมการ

6.คุณประสพ สนองชาติ กรรมการ

7.คุณกรรณิการ์ บันเทิงจิตร กรรมการ

8.คุณหมอกฤษดา เรืองอารีย์รัชด์ ที่ปรึกษา

9.คุณสิน สื่อสวน ที่ปรึกษา

10.คุณสุนิตย์ เชรษฐา ที่ปรึกษา

11.คุณจิริกา นุตาลัย ที่ปรึกษา

12.คุณอุรชา ชาติกานนท์ กรรมการและเหรัญญิก

13.คุณกรรชิต สุขใจมิตร กรรมการและเหรัญญิก

มูลนิธิหัวใจอาสา

Address : 2044/23 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ บางกะปิ ห้วยขวาง กรุงเทพ 10310

Tel : 02-318-3959, 085-900-0389, 087-010-0770

Email : volunteerheartf@gmail.com

Fax : 02 718 1850