สังคมสดใส ด้วยหัวใจอาสา

มูลนิธิหัวใจอาสา

ก่อตั้งขึ้นเมื่อ 28 เมษายน 2551 ประธานคณะก่อตั้งคือนายไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม พร้อมกับผู้ร่วมอุดมการณ์ รวมตัวกันเป็นคณะกรรมการชุดแรก 7 คน ปัจจุบันได้เพิ่มจำนวนกรรมการเป็น 9 คน พร้อมกับมีที่ปรึกษา 6 คน ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากหลากหลายภูมิหลัง และหลากหลายวงการ

วัตถุประสงค์ที่สำคัญของมูลนิธิฯ

จัดกระบวนการเรียนรู้ ส่งเสริมหรือดำเนินการ เกี่ยวกับการจัดการเชิงระบบและอย่างเป็นขบวนการ ในงานพัฒนาสังคม ที่รวมถึงการพัฒนางานอาสาสมัคร การส่งเสริมการทำความดี การสร้างเสริมสุขภาพ การพัฒนาชุมชนท้องถิ่น การพัฒนาประชาสังคม และอื่นๆ

© 2018 Landing. All rights reserved.