Back

มูลนิธิหัวใจอาสาได้เข้าร่วมงาน สมัชชาคุณธรรมภาคใต้ "ขับเคลื่อนสังคมพหุวัฒนธรรม ด้วยคุณธรรมความดี พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา"

8 เมษายน 2562

มูลนิธิหัวใจอาสาได้เข้าร่วมงาน สมัชชาคุณธรรมภาคใต้ "ขับเคลื่อนสังคมพหุวัฒนธรรม ด้วยคุณธรรมความดี พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา" ระหว่างวันที่ 28 - 29 มีนาคม 2562 ณ ศาลาประชาคมโรงละครองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดโดย ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับ กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม จังหวัดนครศรีธรรมราช และองค์กรภาคีเครือข่ายคุณธรรม 14 จังหวัดภาคใต้

โดยมูลนิธิหัวใจอาสา ได้เข้าร่วมกิจกรรมเวทีการเรียนรู้ การจัดนิทรรศการ "โครงการส่งเสริมองค์กรสุขภาวะภาคเอกชนเพื่อขับเคลื่อนสู่องค์กรคุณธรรม (โดยศูนย์คุณธรรม มูลนิธิหัวใจอาสา และ สสส.) การเข้าร่วมเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการ วัตถุประสงค์ หลักการสำคัญ แนวทางการดำเนินงานและกิจกรรมสำคัญของโครงการ ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เยี่ยมชมนิทรรศการ รับฟัง สอบถามความเป็นมา แผนงานการดำเนินงานของโครงการและมูลนิธิหัวใจอาสา และรับมอบหนังสือองค์ความรู้ 20 องค์กรสุขภาวะภาคเอกชนต้นแบบคุณธรรม

และยังได้แนะนำให้ผู้ที่เข้ามาเยี่ยมชมและเรียนรู้นิทรรศการให้ได้ทราบถึงความเป็นมาของมูลนิธิหัวใจอาสา แผนงานสำคัญในการส่งเสริมการมีหัวใจอาสาและการแบ่งปันในสังคม Happy Heart To Happy Society และแผนงานส่งเสริมชุมชนเข้มแข็งเป็นสุข โครงการส่งเสริมเครือข่ายชุมชนสร้างสุข ด้วยกระบวนการจัดทำเป้าหมาย ตัวชี้วัดความสุขชุมชน ทั้งนี้ ได้เข้าร่วมการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ตลาดนัดคุณธรรมชุมชน การนำเสนอกิจกรรมด้านการส่งเสริมคุณธรรมที่ดีงามของเครือข่ายคุณธรรมและชุมชนที่เข้าร่วมทั้ง 14 จังหวัดภาคใต้

มูลนิธิหัวใจอาสา

Address : 2044/23 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ บางกะปิ ห้วยขวาง กรุงเทพ 10310

Tel : 02-318-3959, 085-900-0389, 087-010-0770

Email : volunteerheartf@gmail.com

Fax : 02 718 1850